Tanúsítványaink

ISO 9001:2008 szabvány szerint kialakított minőségirányítási rendszer

Alkalmazása: 2001. november 05. óta

Az ISO 9001 minőségirányítási szabvány olyan követelményeket fogalmaz meg, amelyek alkalmazása illetve teljesítése növeli a szervezet működési hatékonyságát. Az ISO 9001 napjainkban nagyon elterjedt; népszerűségét széleskörű alkalmazhatóságának köszönheti.

Miért várják el az ISO 9001 szabvány alkalmazását?

A tanúsított ISO 9001 minőségirányítási rendszer működtetésével a szervezet igazolni tudja, hogy tevékenységét szabályozott, ellenőrzött körülmények között végzi, és közben mindvégig vevői érdekeit, megelégedettségét tartja szem előtt.

A multinacionális vállalatok és a nagyobb vállalkozások ma már egyaránt megkövetelik szállítóiktól az ISO 9001 tanúsítás meglétét. Ennek hátterében a minőségirányítási rendszer alkalmazásának további előnyei állnak: – az ISO 9001 szabvány szerint működő vállalkozás igazoltan (dokumentáltan) megfelel a mindenkori külső környezet elvárásainak (vevői, hatósági vagy pl. munkavédelmi szabályozás). Így képes csak garantálni az egyenszilárdságú, megbízható működést, és ügyfelei számára az elvárt teljesítést.

Tanúsított minőségi munkánk és megbízhatóságunk biztosítja vevőink számára a maximális megelégedettséget, cégünk számára pedig az eredményes és hatékony munkaszervezést. Fontos feladatunknak tartjuk a minőségközpontú gondolkodás kialakítását minden munkatársunkban, hiszen csak a precíz egyéni munka eredményezheti a kiváló terméket.

A Kft. célja a vevők/felhasználók nyomdaipari keresletének összetételéhez történő rugalmas alkalmazkodás a technológia korszerűsítésével, kapacitásbővítéssel. Előbbiek természetes következményeként célunk továbbá folyamatos piaci növekedés/terjeszkedés megvalósítása és a külpiaci rések versenyképes exporttal való kitöltése.

Minőségirányítási Rendszerünk kidolgozásával kettős célt kívánunk elérni:

• egyrészt olyan szabályozást szeretnénk létrehozni, s ezt bemutatni, mely a vevői, alkalmazható jogszabályi és egyéb szabályozó követelményeknek, valamint vezetőségünk elvárásainak megfelelő termékeket, szolgáltatásokat eredményez,

• másrészt a vevői elégedettség növelése a célja, a rendszer eredményes alkalmazásával, beleértve azokat a folyamatokat, amelyek a rendszer folyamatos fejlesztését és a vevői, valamint az alkalmazható jogszabályi és egyéb szabályozó követelményeknek való megfelelőségét szavatolják.

A kidolgozott rendszer hatóköre:

Nyomdaipari dobozok, címkék és reklám anyagok gyártása

Környezetközpontú Irányítási Rendszer – MSZ EN ISO 14001:2005

Alkalmazása: 2008. október 01. óta

A környezetközpontú irányítási rendszer érvényességi területe:

Nyomdaipari dobozok, címkék és reklám anyagok gyártása

Az ISO 9001 minőségirányítási rendszer és ISO14001 környezetközpontú irányítási rendszer in-tegrálására a következő megoldás választottuk:

-Az ISO 9001 előírásai szerint építkezünk, de a két rendszerben használatos fogalmakat egységes és semleges definíciókká alakítva egy időben vezetjük be és használjuk.

Az integrációt megkönnyíti, hogy az ISO 9001 és ISO 14001 szabvány szerint kialakított rend-szer alapja ugyanaz a folyamatmodell, a Deming nevéhez kötődő PDCA körfolyamat.

A rendszer alkalmazásának előnyei:

A környezetközpontú irányítási rendszer működésének előnyei

•Az ISO 14001 egyértelműen meghatározza a környezetért viselt felelősségeket,

•Csökken a szennyezőanyag-kibocsátás,

•Csökken a keletkező hulladék mennyisége,

•Javul a hulladék-újrahasznosítás,

•Az ISO 14001 rendszer betartásával javul a piaci, társadalmi, közösségi megítélés,

•Észrevehetően csökken az anyag- és energiafelhasználás,

•Javulnak a hatósági kapcsolatok,

•A biztonságos üzemeltetés feltételeinek megteremtésével csökkennek a kockázatok,

•A környezetvédelmi bírságokból és elhárítási költségekből eredő kiadások megszüntetésével csökkennek a szervezet veszteségei, költségei. Napjaink az egyik legfontosabb feladata környezetünk megóvása és védelme, a technika és a rendelkezésre álló erőforrások ésszerű használata (lenne). Hiszen ettől függ utódaink, a következő generációk jövője és életminősége.

Ehhez elengedhetetlen, hogy az alkalmazott technológiákat és azok hatásait, valamint a nyilvánosság által való elfogadásukat egy egységként szemléljünk. A jövő kihívása az olyan innovatív környezetvédelmi megoldásokban van, amelyek tartósan megkímélik környezetünket és erőforrásait, ugyanakkor növelik a gazdasági és technológiai versenyképességet.

Az ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszer olyan eszköz, melynek alkalmazásával a vállalkozás szavatolni tudja, hogy tevékenysége a környezeti elvárásoknak megfelelően zajlik és hatékonyan felügyeli környezeti hatásait egyenként és összességében.

Az ISO 14001 környezetirányítási rendszer működtetésének célja, hogy a szervezet megfeleljen azon elvárásoknak, melyeket működésével szemben az érdekelt, ill. érintett felek támasztanak. Az ISO 14001 szabvány általános jellegű, ezért széles körben, bármely iparágban hatékonyan alkalmazható.

BRC IOP rendszer

Alkalmazása: 2011. szeptember 01. óta

2011. tavaszán vevői oldalról felmerült a konkrét igény a BRC IoP szerinti tanúsításra is. Jelenkézikönyv a BRC/IOP Global Standard for Packaging and Packaging Materials Issue 4 szerint készült el.

A BRC/IOP élelmiszerbiztonsági rendszer ismertetése:

A BRC/IOP szabvány háttere: A Brit Kiskereskedelmi Konzorcium és IOP (Csomagolásügyi Hivatal) szabványa (BRC/IOP szabvány) azért került kifejlesztésre, hogy segítse az élelmiszeripari kereskedőket a jogszabályi követelmények teljesítésében a legmagasabb vásárlói védelem biztosítására. A BRC tartalmazza a kereskedők saját mértékadó alapelveit és rendszeresen felülvizsgálják. Annak ellenére, hogy az Egyesült Királyságban fejlesztették ki, a szabványt nemzetközi szinten elismerik. A szabvány a fogyasztók védelmét segíti egy közös felülvizsgálati alap megteremtésével a csomagolóanyagokat és csomagolási technológiát biztosító cégek számára.

Előnyök:

• A gyártók kötelesek megfelelő rendszereket és ellenőrzési mechanizmusokat bevezetni, amelyek biztosítják a csomagolás megfelelősségét az élelmiszeripari biztonsági követelményekkel szemben.

• A szabványt azért fejlesztették ki, hogy segítse az élelmiszeripari kereskedőket a jogszabályi követelmények teljesítésében. A szabvány a fogyasztók védelmét is biztosítja egy közös felülvizsgálati alap megteremtésével a csomagolóanyagokat és csomagolási technológiát biztosító cégek számára.

A BRC szabvány fő fejezetei:

•  HACCP-rendszer

•  Minőségirányítási rendszer

•  A termelés műszaki / technikai feltételrendszere

•  A termék és termékkezelés követelményei

•  A termék előállítás szabályozása és ellenőrzése

•  A személyzet higiéniája

A BRC követelményrendszere tartalmazza a HACCP élelmiszerbiztonsági rendszert, az ISO 9001 minőségirányítási rendszer legszükségesebb elemeit és megfelelő gyártási, higiéniai, környezeti feltételeket.

A SEDEX rendszer

Alkalmazása: 2011. június 06. óta

A Körös Print-Pack Kft. célja, hogy a saját tevékenységi körén belül hozzájáruljon a gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi viszonyok fejlesztéséhez.

I. Emberi jogok

Célunk, hogy támogassuk és tiszteletbe tartsuk a nemzetközileg deklarált emberi jogok védelmét. Biztosítani kívánjuk, hogy az alkalmazottak és a biztonsági feladatokat ellátó vállalkozók, munkájuk során betartsák a nemzetközi emberi jogi normákat.

II. Gyerekek és fiatalkorú dolgozók

Biztosítjuk a kiskorúak megfelelő védelmét; ezért elfogadjuk azt az alapelvet, amely tiltja a gyerekek alkalmazását vagy a gyerekmunka alkalmazásának a támogatását. A tiltás alól csak a kormány által támogatott ifjúsági képzési programok jelentenek kivételt (mint pl. a fiatalok munkahelyi tapasztalatszerzését szolgáló programok).

Nem alkalmazunk a jogszabályban előírt munkavállalási korhatárnál fiatalabb dolgozót.

III. Munkaviszony létesítése szabad akaratból

Elvárás, hogy minden alkalmazott saját szabad akaratából létesítsen munkaviszonyt a vállalattal. Az alkalmazottak felvételénél semmilyen nemű kényszerítést nem alkalmazunk, de nem támogatjuk a kényszermunka és a kötelező munka semmilyen formáját sem.

Az alkalmazottaktól nem követelünk pénzösszegek vagy személyes azonosító iratok letétbe helyezését.

IV. Esélyegyenlőség

Minden alkalmazottnak azonos lehetőséget biztosítunk a felvétel során, a bérezés terén, a képzés biztosításában, az előléptetéseknél, a munkaviszony megszüntetésekor vagy nyugdíjazáskor, és etnikai hovatartozás, nemzeti eredet, kaszthoz tartozás, vallási hovatartozás, nem, kor és nemi orientáció, szakszervezeti tagság vagy politikai hovatartozás miatt senkivel szemben sem lehet diszkriminációt alkalmazni.

V. Alkalmazottakkal folytatott konzultáció és az alkalmazottak tájékoztatása

A problémás területek megoldása érdekében, támogatjuk a minden alkalmazottra kiterjedő konzultációt. Tiszteletben tartjuk az alkalmazottak azon jogát, hogy szakszervezetet alapítsanak, vagy saját döntésük szerint, valamelyik szakszervezethez csatlakozhassanak, és kollektív tárgyalásokat folytathassanak.

Garantáljuk, hogy az alkalmazottak képviselőit nem érheti diszkrimináció és az érdekképviseletet ellátók a munkahelyen tetszés szerint elérhessék a szervezetükbe tartozó tagokat.

Biztosítjuk, hogy nagymértékű elbocsátások esetén, a szociális juttatások és a tanácsadási programrendelkezésre álljon, és ezekről tudomással bírjanak az alkalmazottak és azok képviselőik is.

VI. Egészség és munkabiztonság

Létesítményünkben biztonságos és egészséges munkakörnyezetet biztosíttunk és olyan megfelelő intézkedéseket foganatosítunk, hogy a munkakörnyezetben rejlő veszélyforrások minimalizálása (ésszerű és célszerű keretek között) réven a balesetek és az egészségkárosodás megelőzhetőek legyenek.

VII. Lelki terror és fegyelmezési gyakorlat

Ellenezzük a mentális vagy fizikai kényszert, a szidalmazást, a testi fenyítést és a nehéz fizikai munka büntetés célú alkalmazását; tiltjuk az olyan magatartást – beleértve a gesztikulálást, beszédet és fizikai kontaktust is – amely szexuális jellegű, valamire kényszerítő, fenyegető, gyalázkodó vagy mások kihasználására irányul.

Méltányos és igazságos eljárásokat alkalmazunk az alkalmazotti panaszok kezelésére és korrekt fegyelmezési módszerekre.

VIII. Munkaidő

Betartjuk a vonatkozó törvények és az ipari irányelvek munkaidőre és túlórára vonatkozó előírásait. Az alkalmazottak munkaidejének hossza megfelel a helyi jogszabályoknak, és nem indokolatlanul hosszú.

IX. Bérezés

A kifizetésre kerülő béreknek el kell érniük vagy meg kell haladniuk a törvényben vagy a vonatkozó ipari ajánlásban előírt minimál bért. A bérnek, azon túl, hogy fedezni kell az alkalmazottak minimális igényeit, szabadon elkölthető jövedelmet is biztosítani kell.

A bér és juttatások arányáról a dolgozókat részletesen és rendszeresen tájékoztatjuk. A bérek kifizetésére a vonatkozó jogszabályok betartása mellett úgy kerül sor, hogy az alkalmazottak részére az könnyen hozzáférhető legyen.

Garantáljuk, hogy a megbízási szerződések és az tanuló képzési programok összhangban álljanak a Körös Print-Pack Kft. azon kötelezettségeivel, amiket a munkajogi és a társadalombiztosítási törvények és szabályok írnak elő.

X. Fegyelmi eljárások

Az alkalmazottakkal szemben tiszteletet kell tanúsítani. Tilos a fizikai vagy verbális zaklatás illetve bármiféle fenyegetés vagy megalázás.

XI. Üzleti etika

Az üzleti etika és tisztesség legmagasabb szintű elveinek a tiszteletben tartása mellett, támogatjuk a nemzeti és a nemzetközi szervezetek azon erőfeszítését, hogy az üzleti élet minden területén érvényt szerezzenek az etikai előírásoknak.

Cégünk nem tolerálja a megvesztegetést, beleértve az alkalmazottak vagy szervezetek számára vagy részéről elhangzó, tisztességtelen fizetségre irányuló ajánlatokat.

XII. Környezet

Megfelelő eljárások állnak rendelkezésre a kimerülő erőforrások (energia, víz, nyersanyagok) hatékony felhasználásának ösztönzésére (ld. KIR rendszer).

A környezetre káros kibocsátások minimalizálására megfelelő irányítási, működési és technikai ellenőrző intézkedéseket teszünk.

Megfelelő intézkedésekkel próbálunk javítani a végfogyasztó által használt termékek környezeti hatását.

Támogatjuk a környezetvédelmi vagy társadalmi előnyökkel járó termékek és szolgáltatások fejlesztését.

Tóth János
Ügyvezető